Kompletný sortiment pre jazierka

Alternatívne riešenie sporov

Vážený spotrebiteľ, ak nie ste spokonjný s vybavením Vašej objednávky alebo našimi službami, môžete zaslať žiadosť o nápravu (reklamáciu) na našu adresu reklamacie@aquagarden.sk.

V prípade, že sme reklamáciu nevybavili, alebo ak sa domnievate, že našim konaním boli porušené Vaše spotrebiteľské práva, môžete podať podľa zákona č. 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný na webovom sídle ministerstva hospodárstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr. z dôvodu ak:

  • vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20€
  • vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia a pod.

 

Subjekt alternatívneho riešenia sporu môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.