Kompletný sortiment pre jazierka

Obchodné podmienky

firmy RW ORAVA, s.r.o. so sídlom 027 55 Sedliacka Dubová 181
(IČO: 36368547, IČ DPH: SK2020130475 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro., Vložka č.18796/L)
pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len ako „predávajúci“):

Bankové spojenie

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
Číslo účtu: 4024158361 / 7500
IBAN: SK69 7500 0000 0040 2415 8361

Poznámka: Číslo účtu: SK69 7500 0000 0040 2415 8361; Variabilný symbol: číslo objednávky.

 • Základné ustanovenia
  • Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj „VOP“), ktoré bližšie upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
  • Tieto všeobecné obchodné podmienky platia len pri nákupe v internetovom obchode predávajúceho.
  • Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.
  • Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho a zaslaním e-mailovej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky".
  • Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, zaplatením tovaru.
  • Vyplnením objednávky a jej odoslaním predávajúcemu sa stáva objednávka záväznou až do jej stornovania kupujúcim.
  • Vyplnením formulára, či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie jeho osobných údajov.
 • Informácie o tovare a cene
  • Informácie o zobrazenom tovare sú čerpané z oficiálnych zdrojov výrobcu. Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.
  • Uvedená cena tovaru je vrátane DPH. Cena nezahŕňa náklady na doručenie tovaru kupujúcemu (pokiaľ to nie je pri tovare uvedené), ktoré sú špecifikované v čl. VII. Platby.
  • Informácie o dostupnosti tovaru majú informatívny charakter a nemusia zodpovedať skutočnému stavu. Predávajúci na požiadanie kupujúceho preverí aktuálnu skladovú dostupnosť.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v elektronickom obchode pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho samostatným e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ kupujúci nebude cenu akceptovať, má právo od zmluvy alebo jej časti odstúpiť.
 • Objednanie tovaru a potvrdenie objednávky
  • Tovar uvedený v internetovom obchode kupujúci objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať" viditeľne umiestnený v menu na pravej strane elektronického obchodu.
  • Po prijatí objednávky predávajúci objednávku zaeviduje a jej prijatie a zaregistrovanie potvrdí prostredníctvom e-mailovej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky" na e-mailovú adresu kupujúceho.
  • Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 500,- € žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, predávajúci bude považovať objednávku za neplatnú.
  • Ak je objednaný tovar na sklade, predávajúci vyexpeduje tovar spravidla do 5 pracovných dní. V prípade, že tovar na sklade nie je, predávajúci oznámi túto skutočnosť kupujúcemu a zároveň mu oznámi predpokladaný termín dodania.
 • Stornovanie objednávky
  • Kupujúci môže objednávku bez sankcií stornovať do 24 hodín od prijatia potvrdzujúcej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky". Uvedené neplatí v prípade, že objednávka bola už vybavená a odoslaná kupujúcemu.
  • Žiadosť o stornovanie objednávky kupujúci zašle písomne e-mailovou správou na e-mailovú adresu info@aquagarden.sk s uvedením čísla objednávky.
  • Ak chce kupujúci stornovať objednávku po 24 hodinách od prijatia potvrdzujúcej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky" je povinný sa informovať u predajcu, či jeho objednávka je už vybavovaná, zabalená, resp. pripravená na odoslanie. V tomto prípade je kupujúci povinný uhradiť predajcovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky (balné).
  • Ak kupujúci neprevezme už odoslanú objednávku, je povinný uhradiť predajcovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky (balné, poplatky za prepravu, poplatky za spätné doručenie a iné).
  • Predávajúci má právo objednávku stornovať ak kupujúci nezaplatí zálohovú faktúru v termíne splatnosti, pokiaľ mu bola takáto zaslaná pri objednávkach tovaru.
  • Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
  • O stornovaní objednávky bude kupujúci preukázateľne informovaný e-mailovou správou.
 • Vybavovanie objednávky a doručenie tovaru
  • Ak sa nedohodlo inak, predávajúci vyexpeduje tovar spravidla do 5 pracovných dní od prijatia objednávky.
  • Za deň prijatia objednávky sa považuje:
   • Aktuálny pracovný deň, keď je objednávka doručená do 12:00 hod.
   • Nasledujúci pracovný deň, ak je objednávka doručená po 12:00 hod.
   • Prvý nasledujúci pracovný deň, ak je objednávka doručená počas dní pracovného voľna alebo pokoja.
  • Predávajúci posiela tovar kupujúcemu prostredníctvom:
   • Špedičnej firmy UPS Slovensko (Slovak Parcel) – na dobierku alebo platbu vopred
   • Špedičnej firmy GLS – na dobierku alebo platbu vopred
   • Špedičnej firmy DPD - na dobierku alebo platbu vopred
   • Špedičnej firmy SDS - na dobierku alebo platbu vopred
   • Špedičnej firmy Toptrans - na platbu vopred
   • Špedičnej firmy Toptrans - na platbu vopred
   • Vlastných vozidiel - po predošlom telefonickom alebo písomnom dohovore
  • Kupujúci s výberom dopravy akceptuje obchodné podmienky konkrétneho prepravcu voľne dostupné na jeho webových lokalitách a má sa za to, že sa s týmito podmienkami vopred oboznámil. Pokiaľ je pri vybranom spôsobe doručenia uvedených viacero možných prepravcov, zákazník akceptuje obchodné podmienky všetkých z nich, pričom sa má za to, že sa s týmito podmienkami vopred oboznámil.
  • Kupujúci môže písomne požiadať predávajúceho o zaslanie tovaru konkrétnym prepravcom. Pokiaľ to povaha tovaru umožní, predávajúci kupujúcemu vyhovie.
  • Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru tak, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle, ktoré uviedol v registračnom formulári objednávky, alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť kupujúci nemôže splniť, je povinný určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady odosielateľa z dôvodu opakovaného nezastihnutia zákazníka, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky, špecifikovanom v čl. IV, ods.4.
  • Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný vo vlastnom záujme skontrolovať pred kuriérom neporušenosť obalu, resp. pred kuriérom otvoriť doručenú zásielku a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. Ak je obal poškodený, prípadne zistí nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu.
  • Ak kupujúci preberá zásielku na pošte, je povinný vo vlastnom záujme skontrolovať pred pracovníkom pošty neporušenosť obalu. V prípade viditeľného poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie, alebo iné poškodenie obalu) spíše s pracovníkom pošty reklamáciu.

 • Poznámka: Číslo účtu: SK69 7500 0000 0040 2415 8361; Variabilný symbol: číslo objednávky.

 • Odstúpenie od zmluvy (Vrátenie tovaru)
  • Spotrebiteľ je podľa § 7 zákona 102/2014Z.z.oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po štrnástich dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Tovar musí byť vrátený na adresu sídla spoločnosti najlepšie kompletný, nepoužitý, nepoškodený a neznečistený.
   Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastností, avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu, poškodeniu, znečisteniu a pod. V prípade, že je vrátený tovar nekompletný, poškodený, znečistený alebo zjavne opotrebovaný, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Účtovaniu týchto poplatkov sa vyhnete, ak tovar uvediete do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletovaníe, správne zabalenie a pod.). Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Tovar nemôže byť vrátený na spôsob dobierky. Cena za tovar bude kupujúcemu vrátená bezodkladne, najneskôr do 14 dní.
   Spotrebiteľ pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informuje predajcu o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy písomne prostredníctvom online formulára alebo e-mailom zaslaným na adresu info@aquagarden.sk alebo listom zaslaným poštou na adresu spoločnosti. Na tento účel môže spotrebiteľ využiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný spolu s potvrdením objednávky, alebo ktorý si môže stiahnuť na webovom sídle obchodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
  • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
   • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
   • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

 • Online formulár na odstúpenie od zmluvy
  Formulár na odstúpenie od zmluvy PDF       (Stiahnuť dokument)

 • Platby
  • Pri dodaní tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, kupujúci zaplatí tovar na pošte pri jeho prevzatí, resp. poštovému kuriérovi (v prípade, že zvolil spôsob platby "dobierkou").
  • Pri dodaní tovaru prostredníctvom špedičnej firmy UPS alebo GLS, kupujúci zaplatí tovar do rúk pracovníka špedičnej firmy pri jeho prevzatí (v prípade, že zvolil spôsob platby "dobierkou").
  • Pri tovare, ktorý nie je bežne na sklade, ale je objednávaný individuálne pre konkrétneho zákazníka (napr. filtračné systémy, dekorácie z umelého kameňa, dodávky pre kúpacie jazerá, fontánové zostavy, vodné hry a pod.), predávajúci vystaví zálohovú faktúru a tovar bude objednaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho. Ak kupujúci nezaplatí zálohu do termínu splatnosti, predávajúci má právo objednávku stornovať.

 • Poplatky
  • Poplatky za prepravu pri dovoze tovaru:
   • Tovarové položky z kategórie „Dekorácie z umelého kameňa",vybrané položky z kategórie „PE jazierka, nádrže, kaskády" sú špecifické svojimi rozmermi a hmotnosťou. Jedná sa o tzv. nadrozmerný a neskladný tovar. Každá preprava je preto zo strany prepravcov kalkulovaná individuálne. Predávajúci preto účtuje poplatky za prepravu tovaru podľa skutočných nákladov prepravcu pri dovoze. Medzinárodný cenník špedičnej firmy ups nájdete na www.sps-sro.sk/
  • Poplatky za prepravu pri predaji tovaru:

   Pozri Preprava tpvaru ­»

  • Balné predávajúci neúčtuje, ani žiadne iné poplatky.
  • Poplatky za prepravu tovaru spoločnosťou RW ORAVA (našimi autami) čítaj viac ».

 • Reklamačný poriadok
  • Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky skontrolovať, či nie je poškodený obal zásielky. Ak je obal zásielky poškodený, treba skontrolovať, či obsah zásielky súhlasí s faktúrou, prípadne, či nie je obsah zásielky poškodený. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo úbytku obsahu zásielky, treba uplatniť reklamáciu na mieste u odovzdávajúcej osoby.
  • Ak kupujúci rozbalí zásielku doma a zistí, že tovar je poškodený, uplatniť reklamáciu u predajcu na adrese info@aquagarden.sk
  • Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru, tovar skontrolovať, oboznámiť sa s návodom na použitie, so záručnými podmienkami a s bezpečnostnými predpismi.
  • Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonná dvojročná záručná lehota, ak výrobca poskytuje dlhšiu záručnú lehotu, platí táto.
  • Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
  • Ak kupujúci chce tovar reklamovať počas záručnej lehoty, pošle tovar na adresu predávajúceho na vlastné náklady. Spolu s tovarom pošle aj kópiu faktúry, resp. pokladničného dokladu a popis závady, pre ktorú tovar reklamuje. Tovar na reklamáciu musí byť vždy riadne očistený.
  • Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní a to odstránením vady, ak sa vada nedá odstrániť, dodaním nového tovaru, alebo vrátením kúpnej ceny na účet kupujúceho.
  • Predávajúci na požiadanie vydá kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie.
  • Reklamačné konanie začína plynúť dňom prijatia tovaru predávajúcim.
  • Náklady na doručenie reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci.
  • Náklady na spiatočné doručenie tovaru kupujúcemu po vybavení reklamácie hradí predávajúci.

 • Reklamačný protokol PDF       (Stiahnuť dokument)

 • Spracovanie a ochrana osobných údajov
  • Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje (meno, priezvisko, poštová adresa, mailová adresa, telefónne číslo) kupujúceho, chráni v zmysle zákona 18/2018 Z.z. Údaje budú použité výhradne pre účely vystavenia faktúry, kontaktovania kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a zaslania tovaru, ponuky alebo cenníka. Nebudú poskytnuté tretej osobe (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
  • Prístup registrovaným zákazníkom do e-obchodu a možnosť objednávať je chránený prístupovým heslom, ktoré pozná iba registrovaný zákazník. Nenechávajte toto heslo prístupné ostatným osobám, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu a následne k zneužitiu Vašich osobných údajov.
  • Za zneužitie prístupového hesla firma RW ORAVA, s.r.o. nenesie zodpovednosť.

  • Viac o zásadách ochrany osobných údajov »

 • Záverečné ustanovenia
  • Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami.
  • Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná písomne formou e-mailových správ.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny VOP je splnená zverejnením na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom (fyzickou osobou).
Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim - fyzická osoba podnikateľ, resp. právnická osoba sa riadi obchodným zákonníkom.

Posledná zmena VOP: dňa 26.6.2023